Vijesti

Primjedbe na Studiju za Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Uređenje stare Drave na području Noskovačke bare“

 

Postojeća studija ne osigurava dovoljno dokaza da li područja ekološke mreže na kojima se planiraju zahvati već imaju povoljan status zaštite koji samo treba biti očuvan. U suprotnom, ako su područja u nepovoljnom status zaštite, dopuštenje za izvođenje zahvata se može dati samo primjenom članka 6(4) Direktive o staništima. Međutim, ovdje ponovno naglašavamo činjenicu da se dopuštenje temeljem gore navedenog članka ne može dati jer ne postoje preduvjeti propisani tim člankom (nema imperativnih razloga, nema javnog interesa, nema prevladavajućeg javnog interesa, nisu predložena alternativna rješenja niti su moguće kompenzacijske mjere).

Zbog svog utjecaja na zaštićene prirodne vrijednosti i međunarodno vrijedna prirodna
područja, Studija mora detaljno opisati i analizirati usklađenost zahvata i svih njegovih mjera i aktivnosti sa međunarodnim konvencijama iz domene zaštite prirode. To se osobito odnosi na Konvenciju o vlažnim područjima od međunarodnog značaja, osobito kao staništa ptica močvarica (Ramsarska konvencija), Međunarodna konvenciju o zaštiti rijeke Dunav (Dunavska konvencija), Konvenciju o europskim krajobrazima, Konvenciju o biološkoj raznolikosti, te Konvenciju o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonska konvencija).

Zaključak
Na temelju svega gore navedenog, Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode i Prirodoslovno društvo „Drava“ traže da se Studija za provedbu Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: „Uređenja stare Drave na području Noskovačke bare“ Rješenjem odbaci kao nekvalitetna, te znanstveno i stručno netočna. Na temelju svega gore navedenog, Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode i Prirodoslovno društvo „Drava“ traže da se zahvat „Uređenja stare Drave na području Noskovačke bare“

 

/ Pročitaj cjelovitu Primbjedbu /

HDZPP