Vijesti

Primjedbe na Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije

 

Nakon pristupanja Europskoj Uniji u srpnju 2013. Republika Hrvatska je dužna u cijelosti poštivati sve odredbe europske pravne stečevine, uključujući tzv. EU Direktive. Sa stanovišta zaštite prirode i okoliša osobito su važne direktive o zaštiti ptica i staništa, Okvirna direktiva o vodama, te Direktiva o poplavama.

Zahvaljujući tim obvezama svi planski dokumenti na nacionalnoj i lokalnoj razini, poput npr. Prostornog plana Bjelovarskobilogorske županije, moraju također biti usklađeni sa pravnom stečevinom Europske unije tj. ne mogu sadržavati odredbe, mjere ili projekte koji bi dovele do kršenja navedenih propisa.
Moramo priznati da smo zadovoljni što je Stručna studija prepoznala cijeli niz nedostataka odnosno negativnih utjecaja na okoliš i ekološku mrežu ovog prostornog plana, ali se ne slažemo u potpunosti sa intezitetima tih
utjecaja. To se prije svega odnosi na planirane prometnice, retencije odnosno akumulacije i općenito gospodarenje vodama.

Također, nakon što se usporedi broj pozitivnih utjecaja na ekološku mrežu (3) i broj negativnih (26), ne zanemarujući broj neutralnih (12), moramo skrenuti pažnju izrađivačima prostornih planova da postoji ozbiljna potreba za izradu dugoročno znatno održivijih projekata, odnosno rano uključivanje
zainteresirane i stručne javnosti u njihovu izradu.

 

Pročitaj cjelovitu primbjedbu

 

HDZPP