Vijesti

Primjedbe na Studiju Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu:
„Izgradnja nove županijske ceste: granica Zagreba – Šćitarjevo – Bukevje – Veleševec – granica sa Sisačko-moslavačkom županijom

 

Da bi se mogao točno procijeniti utjecaj planiranog zahvata na staništa i strogo zaštićene svojte, Glavna ocjena mora sadržavati rezultate sustavnih i višegodišnjih (barem niz od 5 godina) istraživanja rasprostranjenosti staništa, te rasprostranjenosti i veličina populacija ugrožene flore i faune. Navedena istraživanja moraju pokrivati sve zakonom zaštićene svojte koje se nalaze na području lokacija zahvata, te trebaju dati jasne odgovore...

/ Pogledaj primbjedbu /

HDZPP