Aktivnosti Društva

Uložena primbjedba na Plovni put rijeke Save / Primbjedba na zahvat /

Uklanjanje viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima i plovnosti rijeke Save od rkm 310,0 do rkm 615,0 na području Sisačko-moslavačke i Brodsko-posavske županije“ / Primbjedba na zahvat /

Iskop i vađenje šljunka i pijeska na lokaciji nalazišta materijala u koritu rijeke Save, od rkm 489+870-491+400 i od rkm 511+600-513+150, za potrebe sanacije lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde na dionici od rkm 498+961 u naselju Mlaka i u rkm 521+750 u naselju Košutarica“

/ Primbjedba za zahvat/

Primjedbe na studiju o utjecaju na okoliš zahvata izgradnja hidroelektrane Brežice na rijeci savi u republici Sloveniji. /Primbjedba na zahvat/

Mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš zahvata izgradnje zaštitnih građevina na obali rijeke Zrmanje. /Mišljenje/

Primjedbe na Stratešku studiju za Državni prostorni plan za područje HE Mokrice / PRIMBJEDBA /

Primjedbe na Studiju o Sustavu navodnjavanja područja Baranje iz lateralnog kanala Kneževi Vinograd-Zmajevac /PRIMBJEDBA /

Primjedbe na Studiju o utjecaju na okoliš Vjetroelektrana Udbina /PRIMBJEDBA /

Primjedbe na studiju o utjecaju na okoliš uređenja vodnog puta i regulacijskih radova na rijeci Dunav / Primbjedba/

Primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš "Vjetroelektrana Bila Ploča, općina Orebić" / Primbjedba /

Primjedbe na studiju o utjecaju na okoliš zahvata izgradnja hidroelektrane Krško na rijeci Savi u Republici Sloveniji / Primbjedba /

Primjedbe HDZPP-a na Strucnu podlogu Veliki Pazut / Primbjedba /

Primjedbe i prijedlozi dopuna Prijedloga izmjena granica Posebnog ornitološkog rezervata Vransko jezero i Jasen / Primbjedbe i prijedlozi /

Gruba povreda pravnog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: navodnjavanje područja Baranja iz lateralnog kanala Kneževi Vinogradi-Zmajevac / Zahtijev za procijenu utjecaja na okoliš /

Mišljenje, primjedbe i prijedlozi o zahtjevu za utvrđivanje prevladvajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta za zahvat vađenja šljunčanog nanosa iz korita rijeke Mure /Primbjedbe i mišljenje /

Primjedbe na studiju utjecaja na okoliš "uređenje Savskog plovnog puta i određivanje regulacijske linije Save od Račinovaca do Siska" /Primbjedba /