Vijesti

 

Primjedbe na Studiju za provedbu Glavne ocjene prihvatljivosti
za ekološku mrežu za zahvat
„Uklanjanje viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima i plovnosti rijeke
Drave

 

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode traži da se zahvat „Uklanjanje viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima i plovnosti rijeke Drave“. Rješenjem proglasi neprihvatljiv za ciljeve očuvanja ekološke mreže, te sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode i Pravilnika odbije njegovo izvođenje.


Nadalje, tražimo da se za projekt uređenja Drave i održavanja plovnog puta provede široka javna rasprava o stvarnim potrebama, ekonomskoj
isplativosti, te Strateška procjena utjecaja na okoliš zahvata daljnje izgradnje regulacijskih vodnih građevina, te održavanja plovnog puta putem iskopavanja šljunka i pijeska.

Pročitaj cjelovitu Primbjedbu;

 

HDZPP